ၿပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးဆုိင္ရာႏုိင္ငံၿခားသား၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ရန္၀ပ္ဆိုဒ္ေဖာင္

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအတြင္းရိွၿပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းခြင္မွႏုိင္ငံၿခားသား၀န္ထမ္းမ်ားအားလံုး(※)ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ႏုိင္ပါသည္။

ထုို့ၿပင္ႏုိင္ငံၿခားသားလုပ္သားမ်ားကိုအလုပ္ခန့္ထားၿခင္းၿပဳလုိေသာၿပဳစုေစာင့္္ရွာက္ေရးဆုိင္ရာဌါနမ်ားမွေဆြးေႏြးမွဳမ်ားလည္းလက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးလွ်က္ရိွပါသည္။
လုိအပ္သလုိဆက္သြယ္ေမးၿမန္းႏိုင္ပါသည္။

(※) စီးပြားေရးဆိုင္ရာမိတ္ဖက္သေဘာတူညီခ်က္(EPA)ႏွင့္ပက္သက္ေသာ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္အလုပ္ခန္ ့အပ္ထားေသာဌါနမ်ားသည္နဂုိမူလပံုစံၿဖင့္ေဆြးေႏြးႏုိင္ပါသည္။

 


*: မၿဖစ္မေနၿဖည့္စြက္ရန္/ေရြးခ်ယ္ရန္

အမ်ိဴးအစား* တစ္ဦးတစ္ေယာက္(ဂ်ပန္လူမ်ဴိးမဟုတ္)က်န္းမာေရးဌါန၊ၿပ ူစုေစာင့္ေရွာက္ေရးဌါန၊ ဂ်ပန္လူမ်ိဴး၀န္ထမ္း(ၿပ ူစုေစာင့္ေရွာက္ေရး)အဖြဲ ့အစည္းအၿခား
အဖြဲ ့အစည္းအမ်ိဴးအစား* က်န္းမာေရးဌါနၿပ ူစုေစာင့္ေရွာက္ေရးဌါနဂ်ပန္လူမ်ိဴး၀န္ထမ္း(ၿပ ူစုေစာင့္ေရွာက္ေရး)အၿခား
အဖြဲ ့အစည္းအမ်ိဴးအစား* လုပ္သားလက္ခံဌါနၾကီးၾကပ္ေရးဌါနေက်ာင္းဖက္ဆိုင္ရာအဖြဲ ့အစည္းအၿခား
အဖြဲ ့အစည္းအမည္* 
အဖြဲ ့အစည္းအမည္(အသံထြက္)* 
အဖြဲ ့အစည္းအမည္ 
အဖြဲ ့အစည္းအမည္(အသံထြက္) 
တာ၀န္ခံအမည္* 
တာ၀န္ခံအမည္(အသံထြက္)* 
အမည္* 
အသံထြက္* 
က်ား/မ* က်ား
အီးေမးလိပ္စာ* 
ဖုန္း 
လိပ္စာ 

ေဆြးေႏြးလုိေသာအေၾကာင္းအရာ

ေရြးခ်ယ္ပါ* အထူးကြ်မ္းက်င္လုပ္သား(တုိခုတဲဂိႏိုး)အလုပ္သင္လုပ္သား(ဂ်ီရွဴးေဆး)ပညာေတာ္သင္ၿပ ုစုေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာဗီဇာအျခား
ေဆြးေႏြးလုိေသာအေၾကာင္းအရာ*
※သက္ဆုိင္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားကိုအားလံုးေရြးခ်ယ္ပါ။
စား၀တ္ေနေရးဗီဇာၿပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာသင္ယူမွုဂ်ပန္စာသင္ယူေရးအလုပ္ႏွင့္စီမံခန္ ့ခြဲေရးေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးက်န္းမာေရး(ကိုယ္ခႏၶာ/စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ)အၿခား
အၿခား* 


 


本件お問合せ先

公益社団法人 国際厚生事業団
外国人介護人材支援部
Tel: 03-6206-1262