ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာႏိုင္ငံျခားသားလုပ္သားမ်ားေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ရန္( ၿမန္မာဘာသာ )

[ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းခြင္မွႏိုင္ငံျခားသားလုပ္သားမ်ားအတြက္ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈ] စတင္ပါမည္။

ဤအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႕အစည္းသည္ ၂၀၀၈ခုႏွစ္မွစတင္၍EPA (Economic Partnership Agreement) ေခၚ စီးပြားေရးဆိုင္ရာသေဘာတူညီမႈအစီအစဥ္ၿဖင္ ့ သူနာၿပဳ၊ ၿပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး၀န္ထမ္း လက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးၿခင္းမ်ားကို  ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအတြင္း  တစ္ခုတည္းေသာပူးေပါင္းေဆာင္္ရြက္ေပးေရးအဖြဲ ့အစည္းအျဖစ္လုပ္သားအေယာက္( ၅၆၀၀) ေက်ာ္ကို ဂ်ပန္ၿပည္တြင္းရိွက်န္းမာေရးဌါနမ်ား​​​တြင္  မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ပါသည္။ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ၿခင္းမ်ားကိုလည္း လက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးၿခင္းၿဖင့္လုပ္သားမ်ားႏွင့္ အလုပ္ခန္႕အပ္ေပးေသာဌါနမ်ားကိုလည္းအေထာက္အကူေပးႏုိင္ခဲ့ပါသည္။

ေနာက္ပို္င္းတြင္လည္း EPA ဆုိင္ရာ၀န္ထမ္းမ်ားသာမက ၿပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ပက္သက္ေသာ၀န္ထမ္း၊ အလုပ္သင္လုပ္သား၊ အထူးသတ္မွတ္ကြ်မ္းက်င္လုပ္သား (※)လက္ခံခန့္ထားမႉမ်ားလည္း တိုးပြားလာရန္ရိွေနပါသည္။ ထုိအေၿခအေနတြင္  ၿပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး၀န္ထမ္းမ်ားကို ခန္ ့ထားမည့္ဌါမ်ားသည္ သက္ဆုိင္ရာစနစ္မ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္၊နည္းလမ္းမ်ားကို ေသခ်ာသေဘာေပါက္နားလည္ၿပီးအဆင္ေၿပစြာေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ေထာက္ပံ့ေဆာင္ရြက္ေပးသြားပါမည္။ ထို ့ၿပင္ႏိုင္ငံၿခားသားလုပ္သားမ်ားအေနၿဖင့္လည္း ဂ်ပန္ႏုိင္ငံလုပ္ငန္းခြင္ကို ဆြဲေဆာင္မွ ုရိွ ေသာ ၊အေတြ ့အၾကံဳတတ္ပညာမ်ားကို ေကာင္းစြာအသံုးခ်ႏိုင္ၿပီး  လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရေသာ လုပ္ငန္းခြင္အၿဖစ္  ယံုၾကည္ခံစားၿပီးၾကိဳးစားသြားႏုိင္ရန္စတင္ေထာက္ပံ့ေပးသြားပါမည္။

(※) ၿပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးဆုိင္ရာႏုိင္ငံၿခားသား၀န္ထမ္းတြင္ ၿပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး၀န္ထမ္း၊  အလုပ္သင္လုပ္သားႏွင့္ အထူး သတ္မွတ္ကြ်မ္းက်င္လုပ္သားဟူ၍ရွိပါသည္။

 

စနစ္တစ္ခုၿခင္းစီကိုနားလည္လြယ္ကူေစရန္ရွင္းၿပထားေသာလမ္းညႊန္ကိုေအာက္ပါလင့္တြင္ၾကည့္ရွုႏုိင္ပါသည္။`

< ၿပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး၀န္ထမ္းမ်ားကိုခန္ ့ထားၿခင္းၿပဳလုိေသာက်န္းမာေရးဌါနမ်ားအတြက္လမ္းညႊန္ >

 

အဓိကေဆာင္ရြက္မည့္အေၾကာင္းအရာ

 1.  ေဆြးေႏြးလက္ခံေပးမွုစတင္ၿခင္း
  • ဖုန္း (သို ့)၀ပ္ဆုိဒ္ေဖာင္မွတဆင့္ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္မွုမ်ားလက္ခံေပးၿခင္း < ေမလမွစတင္မည္ >
  • SNS ၊ Skype ကိုအသံုးၿပဳ၍ေဆြေႏြးတုိင္ပင္မွုမ်ားလက္ခံေပးၿခင္း < ၾသဂုတ္လမွစတင္မည္ >
 2.  ေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ရွင္းၿပၿခင္းမ်ားက်င္းပၿခင္း
  •  ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆုိင္ရာႏုိင္ငံၿခားသားလုပ္သားမ်ားအတြက္ေဆြးေႏြးပြဲၿပဳလုပ္ေပးၿခင္း
  • ၿပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးအလုပ္ အမွတ္စဥ္ ၁-အထူးသတ္မွတ္ကြ်မ္းက်င္လုပ္သားမ်ားအားလက္ခံေပးမည့္ က်န္းမာေရး ဌါနမ်ားအား ရွင္းလင္းေၿပာၾကားေပးၿခင္း
   • ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအတြင္း ( ၇ )ေနရာတြင္က်င္းပရန္ရွိပါသည္။
   • က်င္းပမည့္အခ်ိန္လွွ်ာထားခ်က္ ။ ။ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလေနာက္ပိုင္း

 

ၿပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးဆုိင္ရာႏုိင္ငံၿခားသားလုပ္သားမ်ားအတြက္ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မွုစတင္ၿခင္းႏွင့့္ပက္သက္၍

(၉.၅.၂၀၁၉) မွစတင္၍ ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆုိင္ရာႏုိင္ငံၿခားသားမ်ားအတြက္ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္မွုစတင္ပါမည္။ၿပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရလုပ္ငန္းခြင္တြင္းရိွ  ႏုိင္ငံၿခားသားလုပ္သားမ်ားအားလံုးအတြက္ရည္ရြယ္ပါသည္။

ႏုိင္ငံၿခားသားလုပ္သားမ်ားကိုခန္ ့အပ္ထားလုိေသာက်န္းမာေရးဌါနမ်ားမွေဆြးေႏြးမွုမ်ားလည္းလက္ခံလွ်က္ရိွပါသည္။(ဥပမာ- ႏို္င္ငံၿခားသားမ်ားကထို ့ၿပင္ ၿပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး၀န္ထမ္း ၊  အလုပ္သင္လုပ္သား ၊  အထူးသတ္မွတ္ကြ်မ္းက်င္လုပ္သား လက္ခံမွု့ႏွင့္ စနစ္မ်ားဆုိင္ရာ  ေမးၿမန္းမွုမ်ားကိုေအာက္ေဖာ္ၿပပါ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ က်န္းမာေရး၊ အလုပ္သမားႏွင့္ လူမွုဖူလံုေရး၀န္ၾကီးဌါန၏  ဟုမ္းေပ့ခ်္တြင္လည္း၀င္၀င္ေရာက္ၾကည့္ရွဳႏုိင္ပါသည္။

 


သီးသန္ ့ဖုန္းလုိင္း ၊ ၀ပ္ဆုိဒ္ေဖာင္ၿဖင့္ေၿဖၾကားေပးပါမည္။ ( ႏုိင္ငံၿခားဘာသာသံုးႏုိင္ပါသည္)

 

ၿပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ေဆြးေႏြးမႉၿပဳလုပ္ႏုိ္င္ေသာသီးသန္ ့ဖုန္းလုိင္း

TEL: 03-6206-1129

ပထမဦးစြာအသံုးၿပဳလုိေသာဘာသာစကားကိုေၿပာဆုိပါ။

 

ဂ်ပန္အဂၤလိပ္TAGALOGဗီယက္နမ္တရုတ္အင္ဒိုနီးရွားၿမန္မာ

●電話による相談受付 営業曜日・時間(日曜日・祝日を除きます)

日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
9:30~13:00
 14:00~17:30

WEBフォームでの相談窓口 営業曜日・時間:24時間/365日
 ※ご返信には、1~3営業日いただく場合があります。

● Consultation counter by phone Business day of the week, time (except holidays)

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
9:30~13:00
14:00~17:30

Consultation counter in WEB form Business day, time:24 hours / 365 days
 ※You may receive 1 to 3 business days for your reply.

● Maaring komunsulta sa telepono mula lunes hanggang sabado(maliban sa linggo at holiday)

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
9:30~13:00
14:00~17:30

Kami ay tumatanggap ng katanungan sa website 24 oras/365 araw 
 ※Kami ay tutugon sa loob ng 1hanggang 3 araw

● Quầy tư vấn qua điện thoại Ngày làm việc trong tuần, thời gian (trừ ngày lễ)

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
9:30~13:00
14:00~17:30

Quầy tư vấn dưới dạng WEB Ngày làm việc, thời gian:24 giờ / 365 ngày
Bạn có thể nhận được 1 đến 3 ngày làm việc để trả lời.

● 电话咨询窗口一周的营业日,时间(节假日除外)

星期天 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六
9:30~13:00
14:00~17:30

利用网站表格的咨询窗口  时间: 24个小时/365天
※回信可能需要1到3工作日。

● Konter konsultasi melalui telepon Hari kerja dalam seminggu, waktu (kecuali hari libur)

Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu
9:30~13:00
14:00~17:30

● Konter konsultasi dalam bentuk WEB Hari / jam bisnis: 24 jam / 365 hari
 ※Anda dapat menerima 1 hingga 3 hari kerja untuk balasan Anda.

● ၿမန္မာဘာသာကို ဖုန္းၿဖင့္လက္ခံေၿဖဆုိႏုိင္ေသာ ေန ့ရက္ႏွင့္ အခ်ိန္

တနဂၤေႏြ တနလၤာ အဂၤါ ဗုဒၶဟူး ၾကာသပေတး ေသာၾကာ စေန
9:30~13:00
14:00~17:30

 • အၿခားေသာဘာသာစကားမ်ားအတြက္လည္းၿပင္ဆင္ေနပါသည္။ ( အသံုးၿပဳႏုိင္လွ်င္ဤ၀ပ္ဆုိဒ္မွအသိေပးသြားပါမည္။)
 • ထို ့ၿပင္SNS ၊ Skype ကိုအသံုးၿပဳ၍ေဆြေႏြးတုိင္ပင္မွုမ်ားအတြက္လည္းၿပင္ဆင္ေနပါသည္။

 


本件お問合せ先

公益社団法人こうえきしゃだんほうじん 国際厚生事業団こくさいこうせいじぎょうだんJICWELSジクウェルズ
外国人介護人材支援部
問合せ・ご相談フォーム