សម្រាប់អ្នកដែលចង់មកធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុននាពេលអនាគត
~ សិក្ខាសាលាអនឡាញ 2023 ~

2024.2.28

このページを日本語で読む

 

យើងបានរៀបចំកម្មវិធី “សម្រាប់អ្នកដែលចង់មកធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុននាពេលអនាគត~ សិក្ខាសាលាអនឡាញ~” នៅថ្ងៃទី 4 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2023 (ថ្ងៃច័ន្ទ) ចាប់ពីម៉ោង 14:00 (ម៉ោងនៅកម្ពុជា) ។

ក្នុងវគ្គព័ត៌មានជនជាតិខ្មែរដែលធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនបានបង្ហាញខ្លួន និងនិយាយអំពីការងារថែទាំនៅប្រទេសជប៉ុន។

សូមទស្សនាការថតខាងក្រោម។

※វគ្គព័ត៌នេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ Japan Care Worker Guide

 


ការសាកសួរ

Japan International Corporation Welfare Services(JICWELS)
នាយកដ្ឋានគាំទ្រសម្រាប់បុគ្គលិកថែទាំបរទេស
ការសាកសួរ
TEL: +81-3-6206-1262